AHİRET GÜNÜNE İMAN

Ahiret, sözlükte “son, sonra olan ve son gün” anlamlarına gelir.

Dini manada ahret, öteki dünya, yani öldükten sonra gidilecek yer demektir.

Bu dünya gelip geçicidir. İnsan doğar, yaşar ve ölür. Bu güne kadar bunun hiçbir şekilde başka türlüsü olmamıştır. Her yaşayan bir gün muhakkak ölümü tadacaktır.

Ölüm, bir bitiş, yok oluş, tükeniş değildir. Evet bir sondur, ama başka bir yerde yeniden doğmaktır. Dünyanın da bir başlangıcı vardır, onun da bir sonu olacaktır. Başı ve sonu olmayan tek varlık, Allah’tır.

Her müminim diyen insan, ahrete inanacaktır. Ahirete, yani ölümden sonraki yere inanmayan insan mümin değildir. Dünya hayatı geçicidir, ama ahret hayatı devamlıdır, sonu yoktur. Allah diyor ki:

Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. Tevbe 38

Dünya hayatı, ahret hayatına göre çok kısa bir zamandır. Bu hayat geliyor, geçiyor. Ve ölümle ahret hayatının kapısı açılıyor. Orda ise ebedi bir hayat var.

Ahret hayatına her mümin inanmalıdır. Allah, ahrete inanmamızı istemektedir

Ahirete inanmayanlar var ya, onların kalpleri inkarcı, kendileri de böbürlenen kimselerdir.Nahl 22

Aslında düşünüldüğünde ahret hayatı gereklidir. Aklını kullanan her mümin biraz düşününce ahret hayatının varlığını ve olması gerektiğini anlar. Bu dünyada sonuçlanmamış bir yığın davalar vardır. İnsanlar insanlara haksızlık etmişlerdir, mallarını canlarını almışlardır. Devleti soyup soğana çevirmişlerdir. Güçlü olanlar güçsüzlere zulmetmiştir. Hak hukuk çiğnenmiştir. Irz ve namus kirletilmiştir. Vatana ihanet edilmiştir ve bir yığın haksızlık insanların mahkemelerinde sonuca bağlanmadan kapanıp gitmiş, bunu yapan insanlar da ölmüştür.

Şimdi bu kadar olayda ve bu kadar haksızlık yapanların yaptıkları yanlarına kar mı kalacaktır? Yani bir gün bunların hesaplarının sorulması gerekmiyor mu? Bu dünyada olmuyor diye, başka bir yerde olmayacak mı? Elbette olacak, işte bu yer ahrettir. Orda hesap kitap vardır, herkes yaptığından hesaba çekilecektir. Yoksa yapanın yaptığı yanına kar kalacak, başkalarının malını çalıp çırpanlar zevk-ü sefa içinde yaşarlarken, bunu yapmayanlar Allah’ın emrine uydukları için bunlardan mahrum kalacaklar, ölünce de her şey kapanıp gidecek öyle mi? Hayır, kesinlikle hayır, onlar bir gün bunun hesabını vereceklerdir.

İşte bütün bunlar gösteriyor ki, Allah’ın adaleti ahret günü gerçekleşecek, herkes kimde hakkı varsa alacaktır. Allah’a inanıp güvenmenin gereği de budur.
O halde mümin aklını kullanacak, ahreti düşünecek, orda yaptığı yanlışların hesabının sorulacağını bilecek ve ona göre hayatını tanzim edecektir. Kendisine verilen bir teneke altından, ihtiyacı varken bile ahrette bunun hesabı benden sorulur diyen bir insan bunun bir tekini alabilir mi?

Ahrete iman, insan davranışlarını düzene sokan en büyük etkendir. İnsanı disipline eder ahrete iman. Ahrete iman eden, yanlışı, kötüyü, zararlıyı, haksızlığı, zulmü asla yapmaz. Kimsenin malını çalmaz, herkese yardım eder, toplumun huzurunu bozmaz, işini güzel yapar, eşine, çocuğuna, ananasına babasına iyi davranır, komşularını incitmez, mesleğini en güzel bir biçimde yapar.

Ahrete iman eden ve her şeyi Allah istediği için yapan insan, ahret günü, yani öteki dünyada, bunun ödülünü alacak, diğerleri de cezasını çekecektir.
Bu ödül cennet, bu azap cehennemdir.

Allah diyor ki:

Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de elemli bir azap hazırlamışızdır.İsra 10
Ve yine ahreti inkar edenlere bakınız ne diyor Allah:

Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse o tam manasıyla sapıtmıştır.Nisa 136

İşte bütün bunlar için Allah, kullarının ahrete inanmasını istiyor, onu inkar etmenin karşılığında elemli bir azap çekeceklerini açıkça bildiriyor.

Allah’a ve ahret gününe inanmanın ve güzel davranışlarda bulunanların korkmayacaklarını da açıkça belirtiyor.

İman edenler ile yahudiler, sabiiler ve hıristiyanlardan Allah’a ve ahiret gününe (gerçekten) inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur; onlar üzülecek de değillerdir.Maide 69

Ahret yurdu , dünyadan elbette iyidir ve devamlıdır. Düşünüp aklını kullandığında insan zaten bunu anlayacaktır.

Sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?Yusuf 109

Allah ve Resulünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.Ahzap 57

İnsan hem dünyayı, hem ahreti istemelidir. Sadece birini isteyene o verilir ve diğerinin nimetlerinden faydalanamaz. (Bkz. Kasas 77)

Ben Allah’a inanıyorum ama ahrete inanmıyorum diyen insanlar var. Öldükten sonra dirilmeyi kabul edemiyorlar. Bu tür insanlar kesin olarak Allah’ın gücü ve kudretini anlamamışlardır. Allah, her şeye kadirdir, bir şeye ol demesi olması için yeterlidir.
Her şeye gücü yeten Allah yaratma ve diriltme konusunda bakınız ne diyor? Bu ayetlerin üzerinde düşünmek gerek:

Insan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki hemen apacık bir düşman kesilir ve kendi yaratılışını unutur da: «çürümüş kemikleri kim yaratacak» diyerek, Bize misal vermeye kalkar?Yasin 77, 78

De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.Yasin 79

Dünya ve içindeki yaşayan hayatlar bir gün sona erecektir.

O gün insanlar dağılmış kelebelekler gibi olacaklar. Karia 4

Dağlar da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacak. Karia 5

Allah’tan başka hiçbir şey kalmayacak ve her şey yok olacaktır.Rahman 27

Dünyanın sonu muhakkak gelecektir ve kabirdekiler de diriltilecektir.

Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah, kabirlerdeki kimseleri diriltecektir.Hacc 7

Sonra ise Allah diriltilen insanları huzurunda toplayacaktır.

Hiç kuşkusuz, Rabbindir, evet O’dur onları huzurunda toplayacak olan. Hakîmdir O, Alîm’dir. Hicr 25

Ve orda hesap çabuk görülecektir.

Allah, hesabı çarçabuk görendir. Ali İmran 19

Hesap sonu kendisine bildirilecektir. Kitabı sağ tarafından verilen sevinecektir.
Kitabı sağ tarafından verilen: Alın, kitabımı okuyun; doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum, der. Hakka 19-20

Kitabı sol tarafından verilen ise pişmanlık içinde kalacak ve acınacak bir duruma düşecektir.

Kitabı sol eline verilen ise; o da, der ki: «Bana keşke kitabım verilmeseydi.Hakka 25

İnsanlar bunları bilmelidirler. Ahrete herkes ne götürecekse buradan götürecektir.

De ki: “Sizi Allah yaşatıyor; sonra sizi öldürecek, sonra da o hakkında hiç kuşku bulunmayan kıyamet gününde bir araya getirecek. Ama insanların çokları bilmiyorlar.Casiye 26

Bilmemek mazeret değildir. Kuran’ı, Müslümanım diyen herkes okumak, içindekinin neler olduğunu bilmek zorundadır. O, öğüt kitabıdır. Ve O’dan, yani Kuran’dan Allah bizi sorguya çekecektir. (Zuhruf 44)

İman eden her insan ahrete kendini hazırlamalıdır. Oraya hazırlıksız giden, emin olsun ki, orda hüsrana uğrayacaktır. Laf olsun diye ben ahrete inanmıyorum demek sonuçta sizi acıklı bir azaba götürecektir. Bu dünyada iken, yaşıyor iken, Kuran’ı artık okuyun, içinde ne var ne yok bilin, öğrenin, ben Allah’a inanıyorum ama ahrete inanmıyorum demek sizi ateşe götürecektir. Allah diyor ki, aklınızı kullanmıyor musunuz? Aklını kullanan insan ölüm kendine gelmeden önce bildiği ve inandığı her şeyi gözden geçirir.

Bir gün ölüm gelecek, kapımızı çalacaktır. O ne zaman gelecek belli de değildir. Vakit varken, ölüm gelmeden önce, kendinize bir bakınız, gideceğiniz yeri düşünün, günahlarınızdan tövbe ediniz.

Ahrete imanlı gidiniz. Günahkar olabilirsiniz, Allah affeder. Ama imansızlığın affı yoktur.Hele öte dünyayı inkarın hiç, ama hiç affı yoktur.

Ahrete iman, toplum düzeni, barışı için de gereklidir. Toplumda her şeyin iyi olması için, her insanın başına bir polis koymanız gerekir, bunu yapamazsınız. Eğer yaparsanız, o zaman polislerin başına da rütbeli polis koymak zorunda kalacaksınız. Çünkü o da insandır. Ama her insanın gönlüne imanı koyabilirsiniz. Allah’a, O’nun Elçisi Hz. Muhammed’e, Kuran’a, meleklere va ahirete imanı insanların kalbine koyabilirsiniz. Zaten Allah insanı bu imanla yaratmıştır, yapılacak şey küçük yaşta insanlarımızı bunu anlayacak şekilde yetiştirmektir. Ülkeyi yönetenlerin bunda büyük sorumluluğu vardır.
Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni iyi kulların arasına kat!Yusuf 101

Allah, ahrette mekanınızı ve mekanımızı cennet eylesin.

Saygılarımla….

                                                            Necmi AKGÜL

 

 

 


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: